Ban hành danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

  • 14/10/2020
  • 10:52 Sáng

Ngày 24/8/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1294/QĐ-TTg về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Ban hành danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2