Giám sát an toàn thông tin cho các mạng công nghệ thông tin trọng yếu 09:00

  • 17/12/2020
  • 15:58

TS. Trần Đức Sự, ThS. Võ Văn Hoàng – Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát an ninh mạng