Hầu hết các công ty bị tấn công ransomware lần thứ hai sau khi trả tiền chuộc

0
38