Hệ thống bảo mật trên biển tệ đến mức các chuyên gia có thể di chuyển được cả giàn khoan dầu

  • 05/05/2020
  • 7:59 Sáng

Nguyễn Anh Tuấn theo The Register

  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2