Linux có thể bị hack chỉ vì mở một tệp trong Vim hoặc Neovim

Nếu gần đây bạn chưa cập nhật hệ điều hành Linux, đặc biệt là tiện ích soạn thảo văn bản dòng lệnh (command-line), thì bạn tuyệt đối không nên xem bất cứ nội dung tệp nào trên Vim hoặc Neovim. Người dùng Linux, hãy cẩn thận! Nhà nghiên cứu bảo mật Armin Razmjou gần đây đã phát