Phần mềm độc hại Joker tấn công Google Play

  • 22/09/2020
  • 16:02

Bằng cách ẩn mã độc bên trong các ứng dụng của hệ điều hành Android, phần mềm độc hại Joker đã vượt qua các biện pháp bảo vệ của Google để tấn công cửa hàng Google Play.

  • Nguồn tin: