Bảo mật dữ liệu tầng vật lý trong mạng truyền tin không dây: Những ý tưởng đầu tiên và hướng nghiên cứu hiện nay

  • 12/01/2021
  • 2:44 Chiều

Đặng Vũ Sơn và Nguyễn Như Tuấn (Ban Cơ yếu Chính phủ)

  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2