Bảo mật dữ liệu tầng vật lý trong mạng truyền tin không dây: Những ý tưởng đầu tiên và hướng nghiên cứu hiện nay

  • 12/01/2021
  • 14:44

Đặng Vũ Sơn và Nguyễn Như Tuấn (Ban Cơ yếu Chính phủ)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2