Ngày 14/4/2020, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam – Cục An toàn thông tin đã đưa ra công văn cảnh báo số 250/CATTT-VNCERTCC về việc cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin từ phần mềm họp trực tuyến ZOOM.
Đề nghị: Đơn vị chuyên trách CNTT các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Sở Thông tin Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước; Các Ngân hàng TMCP; Các tổ chức Tài chính; Hệ thống các đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin; Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân… lưu ý và thực hiện theo khuyến cáo tại công văn này.