Chính phủ Mỹ công bố đầu tư 140 triệu USD nghiên cứu AI

0
72