Đề xuất thiết kế PUF bảo vệ bộ sinh số ngẫu nhiên thực

0
1320