Hải Phòng ban hành kế hoạch ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn thành phố

0
474

Nhằm đảm bảo an toàn thông tin mạng của thành phố, trong đó tập trung an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin quan trọng của thành phố; đề ra các giải pháp ứng phó khi gặp sự cố khi mất an toàn thông tin mạng; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động mạng lưới ứng cố sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia trên địa bàn thành phố, gắn kết với các đơn vị thành viên; bảo đảm các nguồn lực và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng triển khai kịp thời, hiệu quả phương án ứn cứu sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng, Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành kế hoạch ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Kế hoạch tập trung triển khai các nhiệm vụ: tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật; tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về an toàn thông tin mạng; đánh giá hiện trạng và khả năng đảo bảo an toàn thông tin mạng, dự báo nguy cơ, sự cố có thể xảy ra của các hệ thống thông tin và các đối tượng cần bảo vệ; xây dựng tình huống, kịch bản sự cố cụ thể và đưa ra phương án đối phó, ứng cứu sự cố tương ứng; triển khai hoạt động thường trực, điều phối, xử lý, ứng cứu sự cố; triển khai huấn luyện, diễn tập, phòng ngừa sự cố, giám sát phát hiện, đảm bảo các điều kiện sẵn sàng đối phó, ứng cứu, khắc phục sự cố.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện xây dựng nội dung, lập dự toán kinh phí trong Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm của có quan, đơn vị để triển khai các nhiệm vụ trong kế hoạch này; đồng thời phân công lãnh đạo phụ trách và thành lập hoặc chỉ định bộ phận đầu mối chịu trách nhiệm về an toàn thông tin mạng của cơ quan, đơn vị.

Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực triển khai kế hoạch; thẩm định, phê duyệt hoặc cho ý kiến về mặt chuyên môn đối với các  hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin theo thẩm quyền. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an toàn thông tin đối với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Đ.T

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây