Hội thảo khoa học quốc tế “Các vấn đề Nghiên cứu về Khoa học Kỹ thuật – RET2022”