67% các tổ chức trên toàn cầu vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi WannaCry sau 4 năm

  • 09/06/2021
  • 9:16 Sáng

Đỗ Đoàn Kết

(theo Infosecurity)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2