Nâng cao năng lực ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia trên địa bàn thành phố

0
545

Nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia trên địa bàn thành phố, gắn kết các đơn vị thành viên, hợp tác kết nối chặt chẽ đảm bảo công tác điều phối kịp thời, phối hợp đồng bộ, hiệu quả các lực lượng để ứng cứu sự cố mạng, chống tấn công mạng, UBND thành phố vừa phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 25/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, tăng cường năng lực cho các cán bộ, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc đến 2020, định hướng đến 2025.

Quang cảnh một buổi tập huấn về an toàn, an ninh thông tin tại Sở Thông tin và Truyền thông

Kế hoạch tập trung vào 6 nội dung, bao gồm các nhiệm vụ: tăng cường hiệu quả hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố trên địa bàn thành phố Hải Phòng; nâng cao năng lực, tổ chức hoạt động cho các đơn vị chuyên trách ứng cứu sự cố; xây dựng, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế nhằm chuẩn hóa quy trình, dự phòng rủi ro, bảo vệ an toàn thông tin mạng; tổ chức diễn tập; đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ nhân lực; xây dựng kế hoạch tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân về bảo đảm an toàn thông tin trong công tác quản lý nhà nước, đời sống xã hội, sản xuất kinh doanh…
UBND thành phố yêu cầu các đơn vị bám sát các mục tiêu của Đề án, bảo đảm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và giải pháp được nêu ra; xác định rõ những nhiệm vụ cụ thể, thời gian thực hiện, các hoạt động của Kế hoạch phải đảm bảo tính khả thi, phát huy tối đa nguồn lực hiện có của các cơ quan, địa phương có liên quan và tình hình thực tiễn tại địa phương trong việc triển khai Đề án, đồng thời đảm bảo được sự phối hợp thường xuyên, kịp thời và hiệu quả của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai Kế hoạch.
Để phấn đấu đạt được mục tiêu đề ra, trong giai đoạn 2018 – 2025 thành phố sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ như: Kế hoạch tuyên truyền triển khai Đề án; xây dựng Hệ thống kỹ thuật hỗ trợ bảo vệ, ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng của thành phố; triển khai Phương án ứng cứu sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng; ban hành Quy chế điều phối, ứng cứu sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng; triển khai hoặc thuê dịch vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin trọng yếu của thành phố; triển khai ISO/IEC 27xxx và các tiêu chuẩn khác về an toàn thông tin cho các thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố và các đơn vị quản lý, vận hành các Trung tâm dữ liệu và hệ thống thông tin trọng yếu của thành phố; tổ chức diễn tập chuyên đề; đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ nhân lực chuyên trách ứng cứu sự cố của thành phố.
 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây