Tăng cường quản lý nhà nước về mật mã dân sự trong tình hình mới

  • 17/12/2020
  • 15:43

ThS. Nguyễn Thanh Sơn, ThS. Nguyễn Hương Ly – Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2