Tiếp nhận và xử lý, trả lời những phản ánh của Nhân dân thông qua ứng dụng “Hải Phòng Smart”

0
444