VNISA ban hành Tiêu chuẩn cơ sở cho dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng

  • 13/08/2020
  • 17:32

VNISA ban hành Tiêu chuẩn cơ sở cho dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng

13:00 | 12/08/2020 | CHÍNH SÁCH – CHIẾN LƯỢC

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2