61,5% Bộ, tỉnh trên cả nước hoàn thành mô hình an toàn thông tin 4 lớp

  • 01/10/2020
  • 9:18 Chiều

Chỉ thị 14 về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam đã đưa ra định hướng cho các Bộ, ngành, địa phương phải hoàn thành mô hình bảo đảm an toàn thông tin 4 lớp theo hướng dẫn của Bộ TT&TT trước ngày 30/9/2020.

  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2