Ban Cơ yếu Chính phủ chịu trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực cơ yế

  • 02/06/2020
  • 8:05 Chiều

Để nâng cao trách nhiệm và hiệu quả trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước dành một chương (Chương IV) quy định trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước của cơ quan, tổ chức. Trong đó, Ban Cơ yếu Chính phủ đảm nhiệm công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực cơ yếu.

Gia Minh

  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2