Ban hành Nghị định quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác

  • 24/08/2020
  • 10:22 Sáng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và quy định về quảng cáo bằng tin nhắn, thư điện tử và gọi điện thoại; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân và bổ sung quy định xử lý vi phạm hành chính về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Ban hành Nghị định quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác

  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2