Chi hội An toàn thông tin phía Nam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III

  • 08/10/2020
  • 3:48 Chiều

Ngày 01/10/2020, Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam – Chi hội phía Nam (VNISA phía Nam) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III giai đoạn 2020 – 2025.

  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2