Công bố xếp hạng an toàn thông tin mạng của các cơ quan, tổ chức nhà nước năm 2019

  • 08/10/2020
  • 3:33 Chiều

Ngày 30/9, Bộ Thông tin và truyền thông đã công bố bảng xếp hạng an toàn thông tin mạng của các cơ quan, tổ chức nhà nước năm 2019. Việc xếp hạng này được tiến hành đối với 26 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (ngoại trừ Bộ TT&TT, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2