Số lượng Bộ, tỉnh đảm bảo an toàn thông tin 4 lớp liên tục tăng nhanh

  • 22/09/2020
  • 3:09 Chiều

Theo số liệu của Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) liên tục trong 3 tháng 6, 7 và 8/2020, tỷ lệ các Bộ, tỉnh đã triển khai bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp tăng nhanh, từ 19% lên 43% và hiện đạt 61,5%.

Số lượng Bộ, tỉnh đảm bảo an toàn thông tin 4 lớp liên tục tăng nhanh
Số lượng Bộ, tỉnh đảm bảo an toàn thông tin 4 lớp liên tục tăng nhanh
  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2