Thư mời viết bài cho Ấn phẩm Khoa học và công nghệ trong lĩnh vực An toàn thông tin số 12

  • 29/10/2020
  • 4:03 Chiều

Tạp chí An toàn thông tin trân trọng kính mời các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực an toàn thông tin viết bài cho Ấn phẩm “Khoa học và công nghệ trong lĩnh vực an toàn thông tin” số 12 (số 2 năm 2020) của Tạp chí.

Thư mời viết bài cho Ấn phẩm Khoa học và công nghệ trong lĩnh vực An toàn thông tin số 12
  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2