Bảo vệ bí mật nhà nước là nhiệm vụ quan trọng của ngành Đường bộ

  • 19/10/2020
  • 10:23

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, trong đó nhấn mạnh vấn đề bảo vệ bí mật nhà nước là nhiệm vụ vô cùng quan trọng đối với cán bộ công chức ngành Đường bộ.

Bảo vệ bí mật nhà nước là nhiệm vụ quan trọng của ngành Đường bộ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2