Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo

  • 28/09/2020
  • 4:05 Chiều

Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của địa phương mình, kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ trong quý IV/2020.

  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2