Lào Cai yêu cầu cán bộ, công chức quản lý chặt chữ ký số, tài khoản được cấp

  • 28/09/2020
  • 4:02 Chiều

Lãnh đạo các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai phải yêu cầu mọi cá nhân quản lý chặt chẽ chữ ký số, tài khoản được cấp để khai thác hệ thống thông tin, phần mềm nghiệp vụ, bảo đảm tính bảo mật.

  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2