Microsoft đã trả hơn 374.000 USD cho các lỗ hổng Azure Sphere

  • 14/10/2020
  • 11:33 Sáng

Microsoft vừa chia sẻ những kết quả của chương trình nghiên cứu lỗ hổng bảo mật Azure Sphere trong suốt 3 tháng. Microsoft đã trả hơn 374.000 USD cho những người tham gia chương trình này.

20201012-pg7.jpg

  • Nguồn tin:
  • Mục danh sách #2